– Pedagogika – studia magisterskie uzupełniające

Baner IH PWSZ w Głogowie

Studia magisterskie uzupełniające, 2-letnie

Specjalności:

Pozwala zdobyć przygotowanie zawodowe do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej lub socjoterapii.
celem tego kierunku jest wykształcenie pedagoga-terapeuty, który będzie szczególnie pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji społecznych, komunikacji, dorastania i odnajdywania się we współczesnym świecie.

Program ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności wsparcia rodzin. Kształtuje umiejętności konieczne do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i socjoterapią dzieci i młodzieży.

Studia łączą teorię z praktyką. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków i praktyków zajmujących się na co dzień pracą diagnostyczno-terapeutyczną. Studenci poznają teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, rozwijają praktyczne kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży poprzez właściwe planowanie pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie.

Uzyskanie przygotowania zawodowego i tytułu magistra na tym kierunku umożliwi absolwentom prowadzenie specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne) w oparciu o rozporządzenie w sprawie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz rozporządzenie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej na terenie  różnych placówek leczniczych i oświatowych.

Absolwenci studiów licencjackich z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (takich jak np.: pedagogika każdej specjalności, nowe media, kulturoznawstwo, animacja kulturalna, arteterapia).

Celem studiów na tej specjalności jest przygotowanie do pracy wychowawczej i terapeutycznej pedagoga specjalizującego się w tematyce współczesnych mediów, a także jako animatora kultury świadomego komunikacji medialnej i umiejącego posługiwać się narzędziami nowych mediów.

Zajęcia będą prowadzone w domach kultury, we współpracy z animatorami kultury

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach kultury i oświaty, a także w placówkach, które zajmują się promocją edukacji, przygotowywaniem ofert edukacyjnych, również do prowadzenia własnej medialnej aktywności edukacyjnej w mediach społecznościowych.

Back to top