– Pedagogika – studia magisterskie uzupełniające

Baner IH PWSZ w Głogowie

Studia magisterskie uzupełniające, 2-letnie

Specjalności:

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalnościach: edukacja przedszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna lub innych specjalności uprawniających do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej. [w tym roku będzie ostatni nabór na te studia – w związku z ustawą z 2019 roku]
Celem studiów na tej specjalności jest zdobycie rozszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • organizacji: wychowania przedszkolnego i edukacji dziecka w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • prawa oświatowego i etyki zawodowej nauczyciela,
 • wspomagania rozwoju dziecka poprzez arteterapię i muzykoterapię,
 • planowania, organizowania i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • projektowania i przeprowadzania badań pedagogicznych.
Studia na tej specjalności poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów posiadających już kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i/lub w klasach I – III szkoły podstawowej. Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie u studentów refleksyjnego myślenia, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Oprócz zajęć z zakresu pedagogiczno-psychologicznego służą temu także praktyki pedagogiczne.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedszkolach, punktach przedszkolnych i alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w klasach „0” i w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w żłobkach,
 • w domach małego dziecka,
 • w świetlicach dziecięcych.
Pozwala zdobyć przygotowanie zawodowe do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej lub socjoterapii.
celem tego kierunku jest wykształcenie pedagoga-terapeuty, który będzie szczególnie pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji społecznych, komunikacji, dorastania i odnajdywania się we współczesnym świecie.

Program ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności wsparcia rodzin. Kształtuje umiejętności konieczne do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i socjoterapią dzieci i młodzieży.

Studia łączą teorię z praktyką. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków i praktyków zajmujących się na co dzień pracą diagnostyczno-terapeutyczną. Studenci poznają teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, rozwijają praktyczne kompetencje konieczne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zdobywają umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży poprzez właściwe planowanie pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie.

Uzyskanie przygotowania zawodowego i tytułu magistra na tym kierunku umożliwi absolwentom prowadzenie specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne) w oparciu o rozporządzenie w sprawie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz rozporządzenie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej na terenie  różnych placówek leczniczych i oświatowych.

Absolwenci studiów licencjackich z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (takich jak np.: pedagogika każdej specjalności, nowe media, kulturoznawstwo, animacja kulturalna, arteterapia).

Celem studiów na tej specjalności jest przygotowanie do pracy wychowawczej i terapeutycznej pedagoga specjalizującego się w tematyce współczesnych mediów, a także jako animatora kultury świadomego komunikacji medialnej i umiejącego posługiwać się narzędziami nowych mediów.

Zajęcia będą prowadzone w domach kultury, we współpracy z animatorami kultury

Studia przygotowują do pracy w ośrodkach kultury i oświaty, a także w placówkach, które zajmują się promocją edukacji, przygotowywaniem ofert edukacyjnych, również do prowadzenia własnej medialnej aktywności edukacyjnej w mediach społecznościowych.

Back to top