Psychologia komunikacji społecznej

Psychologia komunikacji społecznej

      Absolwent Nowych Mediów ze specjalnością Psychologia komunikacji społecznej uzyska kompetencje w obszarze psychospołecznej i interpersonalnej edukacji medialnej. Spektrum tych kompetencji pozwoli ujmować nowe media jako składowe środowiska nie tylko materialnego, lecz również społecznego. Umożliwi też korzystanie z mediów jako narzędzi komunikowania interpersonalnego i prefiguratywnej pracy intelektualnej.

          Studenci tej specjalności nabywają umiejętności w zakresie połączenia stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w powiązaniu z wykorzystaniem prawidłowości psychologicznych, dotyczących nawiązywania, podtrzymywania i finalizowania efektywnych relacji międzyludzkich w wymiarze profesjonalnym i codziennym, edukacyjnymi korektywnym. Przygotowani są do realizacji misji edukacyjnej na różnych poziomach oddziaływań społecznych – w stosunku do dzieci i młodzieży, dorosłych i osób starszych – tak na etapie wdrażania i realizacji multimedialnych projektów kulturowo – edukacyjnych, jak i ich konstruowania, monitorowania i ewaluacji.

          W trakcie realizowania specjalności studenci zapoznani zostaną z psychospołecznym podłożem nowoczesnej komunikacji, obok aspektu informatycznego i technicznego, ze szczególnym akcentem na prawidłowości psychologiczne: psychologii procesów psychicznych, psychologii społecznej, rozwojowej i klinicznej, również z ukierunkowaniem na kompetencje w zakresie analizy przemian obyczajowych, ekonomicznych i stricte nowomedialnych (m.in. analiza portali społecznościowych, przemian wpływu społecznego).

          Absolwent nabędzie zdolności praktycznego wykorzystywania tych obszarów wiedzy, w konsekwencji będzie przygotowany do pracy w instytucjach kulturalno – oświatowych, działach promocji i Public Relations, agencjach reklamy, wydawnictwach medialnych, organizacjach pozarządowych , e-learningu.

          Sylwetka absolwenta umożliwi też kontynuację edukacji na kierunkach dających uprawnienia pedagogiczne.