Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna obejmuje dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej. Obok treści programowych zawartych w standardach kształcenia, program studiów zawiera zagadnienia związane ze specjalnością, a przede wszystkim uwzględnia wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego.

Absolwent tej specjalności, obok teoretycznej znajomości podstaw kształtowania się stosunków interpersonalnych (leżących u podstaw oddziaływania resocjalizującego), będzie dysponował umiejętnościami z zakresu metodyki procesu resocjalizacyjnego, w tym między innymi umiejętnościami poprawnej komunikacji oraz analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczych pod kątem różnych, poprawnych dróg komunikowania się zależnych od indywidualnych preferencji podmiotu (ucznia – wychowanka – klienta).

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę z pedagogiki specjalnej (głównie resocjalizacyjnej) do diagnozowania i analizy uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego oraz możliwych form udzielanego mu wsparcia w ramach resocjalizacji. Będzie też posiadał umiejętność praktycznej realizacji działań związanych z współorganizowaniem i organizowaniem różnych form wsparcia społecznego, podstawowych działań profilaktycznych oraz resocjalizujących. Działania takie będzie mógł podejmować w zorganizowanych i wyspecjalizowanych instytucjach a także klubach i organizacjach samopomocowych.

Studia o specjalności pedagogika resocjalizacyjna pozwolą na nabycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, osób dorosłych, wybranych grup społecznych, a także do uczestnictwa w systemowych inicjatywach interwencji i profilaktyki społecznej. Absolwent  kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja zostanie więc profesjonalnie przygotowany do pracy wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Siatka dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna – studia stacjonarne  

Siatka dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna – studia niestacjonarne