Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Celem kształcenia studentów na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą, a także z osobami dorosłymi i starszymi; współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów); współpracy z służbami wspierającymi rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania; pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami); projektowania i realizowania szkolnej i środowiskowej działalności profilaktycznej.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, obok wiedzy i umiejętności określonych w ogólnej sylwetce absolwenta kierunku pedagogika, zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz profilaktycznej w szeroko rozumianym środowisku społecznym. W efekcie 3-letnich zawodowych studiów licencjackich absolwent będzie przygotowany do diagnozowania wpływów środowiska, minimalizowania jego negatywnych oddziaływań oraz ich rekompensowania, a także wspomagania procesu wychowawczego i terapeutycznego.

W wyniku ukończenia specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających rodzinę oraz w instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym, m. in. w:

  • placówkach pozaszkolnych (świetlica środowiskowa i terapeutyczna, klub środowiskowy, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodki socjoterapii, ognisko wychowawcze);
  • placówkach opieki całkowitej (pogotowie opiekuńcze, ośrodek szkolno-wychowawczy, ochotniczy hufiec pracy);
  • placówkach szkolnych (pedagog szkolny, świetlica szkolna, zespół zajęć pozalekcyjnych, internat, bursa);
  • instytucjach wspierających – poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, miejski i gminny ośrodek pomocy społecznej;
  • placówkach współpracujących z wymiarem sprawiedliwości (kuratorskie ośrodki pracy
    z młodzieżą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich);
  • na stanowiskach związanych z wymiarem sprawiedliwości (kurator sądowy);
  • w placówkach sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi i starszymi (DPS, Dom Dziennego Pobytu).

Wiedza zdobyta podczas studiów winna być dla absolwenta bazą do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Siatka dla specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia stacjonarne  

Siatka dla specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia niestacjonarne