Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

 Głównym celem prowadzonej specjalności jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kandydaci na stacjonarne studia pedagogiczne ze specjalnością edukacja przedszkolna winni rekrutować się spośród osób przejawiających pewne predyspozycje osobowościowe, jak i zamiłowanie do pracy z małymi dziećmi. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych mogą to być osoby już pracujące w przedszkolach w charakterze wolontariuszy, pomocy nauczyciela (przedszkola) lub osoby prowadzące przedszkola alternatywne. Tylko osoby żywo zainteresowane praktycznym wcielaniem teoretycznych zasad i podstaw mogą nie tylko z sukcesem ukończyć studia, ale i realizować się w przyszłej pracy zawodowej.

 W toku kształcenia na poziomie licencjatu studenci wyposażeni zostaną w wiedzę z:

  • teoretycznych podstaw zawodu pedagoga, ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga przedszkola;
  • praktycznych form realizacji zajęć z wychowankami oraz współpracy z ich rodzicami
    i całym środowiskiem domowym;
  • metodyki pracy w przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk szczegółowych, takich jak: edukacja językowa, matematyczna, wychowania fizycznego, przyrodnicza, artystyczna i inne;
  • elementów i planu działania edukacyjnego, strategii pracy nauczyciela przedszkola oraz podstawowych form integracji grupowej;

Szeroki zakres wiedzy teoretycznej i metodycznej ma umożliwić przyszłym nauczycielom sięganie po innowacyjne rozwiązania. Znajomość reguł psychicznego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym ma ułatwić nawiązywanie z nim kontaktów oraz prawidłowe stymulowanie efektów pracy edukacyjnej i wychowawczej. Umiejętności ogólno pedagogiczne i socjologiczne powinny w znacznym stopniu ułatwić absolwentowi nawiązanie dialogu ze środowiskiem rodzinnym ucznia, dać szansę prawidłowego kształtowania jego relacji ze środowiskiem rówieśniczym, ujawniania oraz rozwijania zdolności, a samemu absolwentowi stworzyć możliwości prowadzenia pracy nad samokształceniem i samodoskonaleniem zawodowym.

Po zakończeniu cyklu szkolenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: przedszkolach, przedszkolach alternatywnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych placówkach wymagających takiego przygotowania: oddziały dziecięce i specjalistyczne, w szpitalach czy prewentoriach. Jednocześnie teoretyczne podstawy zawodu nauczyciela przedszkola zdobyte podczas studiów stanowią dla absolwenta podstawy do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Siatka dla specjalności Edukacja przedszkolna – studia stacjonarne  

Siatka dla specjalności Edukacja przedszkolna – studia niestacjonarne