Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii studia II stopnia (magisterskie)

Studia magisterskie ze specjalnością z zakresu terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii to oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej lub socjoterapii. Uzyskanie przygotowania zawodowego na tym kierunku umożliwi absolwentom prowadzenie specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne) w oparciu o rozporządzenie w sprawie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka oraz rozporządzenie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanej na terenie  różnych placówkach leczniczych i oświatowych.

Program specjalności, oprócz umiejętności koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z terapią pedagogiczną i socjoterapią dzieci i młodzieży, ukierunkowany jest na rozwijanie umiejętności wsparcia rodzin.

Organizacja specjalności z zakresu terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii opiera się ściśle na zasadzie połączenia teorii z praktyką. Wyrazem tego jest prowadzenie zajęć przez teoretyków i praktyków zajmujących się na co dzień pracą diagnostyczno – terapeutyczną. Pozwoli to zarówno na poznanie teoretycznych aspektów warunkujących efektywność pracy diagnostyczno – terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, jak również na rozwinięcie praktycznych kompetencji koniecznych w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Oprócz umiejętności w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży szczególnie ważna jest umiejętność właściwego planowania pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji pracy w tym zakresie.