Pedagogika studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika umożliwiają przygotowanie zawodowe na poziomie magisterskim. Ogólnym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu rozumienia i rozwiązywania problemów społeczno-wychowawczych, a także przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie opieki i terapii dzieci, młodzieży czy osób dorosłych. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu pedagogiki, innych dyscyplin i subdyscyplin z nią powiązanych, koncepcji człowieka oraz jego rozwoju i funkcjonowania w strukturach społecznych, uwzględniając zasady i normy etyczne, a także proces samokształcenia. Słuchacze będą kształtować umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych.

Absolwent kierunku Pedagogika II stopnia będzie miał kwalifikacje do pracy z dziećmi i/lub młodzieżą oraz dorosłymi. Będzie też wiedział, jak ustosunkować się do kwestii opieki, rozwoju i wychowania. Uzyska przygotowywanie do pracy w placówkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych.

Znaczący udział w realizowanym programie studiów mają zajęcia o charakterze praktycznym i praktyki zawodowe, które przygotowują studentów do aktywności profesjonalnej, także z zakresu swojej specjalności.

.

Specjalności:

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

 

Kształcenie na kierunku PEDAGOGIKA
(II STOPIEŃ) odbywa się w profilu  praktycznym.

 

 

Program studiów (2019-2021)

Cykl kształcenia 2019-2021:

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA (Stacjonarne)

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2019-2021 są dostępne na stronie: Sylabusy


Program studiów (2020-2022)

Cykl kształcenia 2020-2022:

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA (Stacjonarne)

Sylabusy dla cyklu kształcenia od roku 2020-2022 są dostępne na stronie: Sylabusy