Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową – obejmuje swym zakresem dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej. Obok treści programowych realizujących wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji, program studiów zawiera treści ściśle związane ze specjalnością, szczególnie uwzględnia wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw opieki i wychowania oraz terapii, uwarunkowań, zagrożeń przebiegu opieki oraz procesu wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz starszych, a także metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i wspierającej z wykorzystaniem aktywnych metod i technik terapii przez pracę. Poza tym uwzględnia kształtowanie umiejętności leżących u podstaw działalności praktycznej realizowanej wobec dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz starszych, a także wyposażenie w kompetencje w zakresie działalności opiekuńczej, wychowawczej, wspierającej, terapii zajęciowej oraz profilaktycznej w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową zostanie profesjonalnie przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej, wspomagającej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej oraz profilaktycznej i przeciwdziałającej patologiom społecznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wspierających, profilaktycznych, oraz do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.

Absolwent tej specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspomagających rodzinę oraz w instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym, m. in. w: placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach opieki całkowitej, instytucjach wspierających, w placówkach sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi i starszymi.