Pedagogika studia licencjackieStudia na kierunku Pedagogika są podstawą do zdobycia przygotowania zawodowego na poziomie licencjackim. W toku kształcenia studenci wyposażeni zostają w podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, w wyniku czego powinni nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych analiz i badań niezbędnych w działalności opiekuńczej, oświatowej i społecznej oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania teoretycznych, a także  praktycznych problemów z zakresu swojej specjalności.

Wiedza przekazywana w trakcie studiów umożliwi studentom nabycie kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym, społecznym, kreatywnym, prakseologicznym, komunikacyjnym i informacyjno-medialnym. Pozwoli też rozwinąć umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, działalność prospołeczną  i samodoskonalenie.

Absolwent kierunku pedagogika powinien dysponować rzetelnym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną, umożliwiającym szybkie wdrożenie się do samodzielnej pracy. Otrzymując tytuł zawodowy licencjata, powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, samorządowych, socjalnych, zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz mieć możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów magisterskich (II stopnia).

W toku kształcenia studenci oceniani są na podstawie egzaminów ustnych, pisemnych, testów, kolokwiów oraz pisemnych prac semestralnych. Skala stosowanych ocen jest zgodna z przyjętą w uczelnianym Regulaminie Studiów.

 

Specjalności 

– Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową

– Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

Kształcenie na kierunku PEDAGOGIKA (I stopień) odbywa się w profilu praktycznym.

Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2018 – 2021

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA Niestacjonarne

Załącznik 2 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA Stacjonarne

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2018 – 2021 są dostępne na stronie: Sylabusy

 


Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2019 – 2022

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA Stacjonarne

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2019 – 2022 są dostępne na stronie: Sylabusy


Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2020 – 2023

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA Stacjonarne

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020 – 2023 są dostępne na stronie: Sylabusy