Pedagogika studia licencjackie

Studia na kierunku Pedagogika są podstawą do zdobycia przygotowania zawodowego na poziomie licencjackim. W toku kształcenia studenci wyposażeni zostają w podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, w wyniku czego powinni nabyć umiejętność samodzielnego wykonywania podstawowych analiz i badań niezbędnych w działalności opiekuńczej, oświatowej i społecznej oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania teoretycznych, a także  praktycznych problemów z zakresu swojej specjalności.

Wiedza przekazywana w trakcie studiów umożliwi studentom nabycie kompetencji w zakresie: dydaktycznym, wychowawczym, społecznym, kreatywnym, prakseologicznym, komunikacyjnym i informacyjno-medialnym. Pozwoli też rozwinąć umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, działalność prospołeczną  i samodoskonalenie.

 
         

Absolwent kierunku pedagogika powinien dysponować rzetelnym przygotowaniem o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną, umożliwiającym szybkie wdrożenie się do samodzielnej pracy. Otrzymując tytuł zawodowy licencjata, powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, samorządowych, socjalnych, zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz mieć możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów magisterskich (II stopnia).

W toku kształcenia studenci oceniani są na podstawie egzaminów ustnych, pisemnych, testów, kolokwiów oraz pisemnych prac semestralnych. Skala stosowanych ocen jest zgodna z przyjętą w uczelnianym Regulaminie studiów.

 

Specjalności 2014/2015

– Edukacja przedszkolna

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalności 2015/2016, 2016/2017

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

– Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią zajęciową

– Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

Od roku akademickiego 2015/2016 kształcenie na kierunku PEDAGOGIKA odbywać się będzie wg praktycznego profilu  kształcenia.

Program studiów

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1 Plany studiów kierunku PEDAGOGIKA

Załącznik 2 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2015/16 oraz 2016/17 są dostępne na stronie: Sylabusy