Nowe media

Filmy studentów kierunku Nowe Media

NOWE MEDIA

to studia, których celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy w jednej z kluczowych dziedzin  dla współczesnego świata – mediów oraz nabycie kompetencji podstawowych dla dzisiejszej wielokulturowej rzeczywistości – komunikowania społecznego. Nowy kierunek odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, poszukującego absolwentów posiadających umiejętności związane z szeroko pojętymi mediami.

W kierunku kładzie się nacisk na praktyczny profil prowadzonego kształcenia, co pozwoli studentom poznać rzeczywistość zawodową, a także nabyć podstawowe kompetencje zawodowe.

 

Studia wyposażą w wiedzę na temat: problematyki nowych mediów, metod badań medioznawczych, psychologii komunikacji społecznej, najnowszych trendów w sieci, współczesnych gatunków dziennikarstwa internetowego, prasowego, telewizyjnego i radiowego, gier komputerowych i wideo, ewolucji Internetu i konwergencji mediów, podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania mediów w Internecie, grafiki komputerowej, oprogramowania i baz danych, reklamy itd.

               

Absolwent kierunku Nowe Media będzie przygotowany do wykonywania zawodu związanego z szeroko pojętą dziedziną nowych mediów: Internet (blogi, społeczności kontentowe, serwisy społecznościowe itp.), prasa (agencje informacyjne, publicystyczne, reportażowe, fotograficzne, lokalne itp.), telewizja (agencje reporterskie, lektorsko-prezenterskie, reportażu i filmu dokumentalnego, technik i realizacji telewizyjnej, producenckie, researcherskie), radio (informacyjne, reportażowe, studyjne), instytucje prowadzące działalność reklamową oraz instytucje prowadzące edukację medialną
w instytucjach państwowych (urzędach, domach kultury, muzeach, izbach regionalnych itp.).

          Perspektywy zatrudnienia: media publiczne i prywatne; redakcje dziennikarstwa prasowego, redakcje dziennikarstwa radiowego, redakcje dziennikarstwa telewizyjnego, redakcje internetowe: portale internetowe, newsroomy; agencje researcherskie; agencje Public Relations, agencje reklamowe, instytucje kulturalne i artystyczne; działy marketingu i promocji; działy kontaktów z mediami, biura prasowe itp.

Specjalności

– Psychologia komunikacji społecznej

– Public Relations, Social Media i reklama 

 Europejska edukacja kulturowa

 

Kształcenie na kierunku NOWE MEDIA (I stopień)
odbywa się w profilu praktycznym.

Program studiów

 

Załączniki do programu studiów:

Cykl kształcenia 2015-2018 oraz 2016-2019

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Załącznik 2 Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2015 – 2018 oraz 2016 – 2019 są dostępne na stronie: Sylabusy


Cykl kształcenia 2016-2019 (po zmianach, od roku akademickiego 2017-2018)

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Sylabusy (po zmianach planów studiów) dla cyklu kształcenia 2016 – 2019 są dostępne na stronie: Sylabusy


Cykl kształcenia 2017-2020 i 2018-2021

Załącznik 1 Plany studiów kierunku NOWE MEDIA

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2017 – 2020 i 2018 – 2021 są dostępne na stronie: Sylabusy