Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – obejmuje swym zakresem dziedziny studiów teoretycznych i działalności praktycznej. Obok treści programowych, zawartych w standardach kształcenia na kierunku pedagogika, program studiów zawiera zagadnienia związane ze specjalnością nauczycielską, obejmując także treści kształcenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), w następujących obszarach: przygotowanie w zakresie merytorycznym do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowanie w zakresie dydaktycznym oraz praktyki pedagogiczne.

Po zakończeniu studiów I stopnia absolwent będzie praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), wynikających z roli nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

                                  

Absolwent może znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), oddziałach przedszkolnych przy szkołach, jak i w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. w zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych. Jednocześnie teoretyczne podstawy zawodu nauczyciela etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego zdobyte podczas studiów stanowią dla absolwenta podstawy do kontynuowania studiów magisterskich na specjalnościach pedagogicznych.