Dydaktyka

Prezentując działalność Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nie sposób nie wspomnieć o historii szkolnictwa wyższego w Głogowie.
Rozwój tej ważnej dla naszego miasta dziedziny życia społecznego dzieli się na kilka etapów; pierwszy – pojawienie się punktów zamiejscowych uczelni wyższych, w których mieszkańcy Głogowa mogli podejmować studia w trybie zaocznym, drugi – obudzenie się aspiracji do posiadania własnej uczelni wyższej i podjęcia starań przez społeczność lokalną o jej założenie, czy wreszcie trzeci – zapoczątkowany symboliczną chwilą inauguracji roku akademickiego i immatry-kulacji pierwszych studentów PWSZ w Głogowie, w październiku 2004 roku.
Szczególną rolę w tej krótkiej historii szkolnictwa wyższego w Głogowie odegrał kierunek wychowanie plastyczne, przekształcony później w edukację artystyczną, który nasunął pierwszą myśl o powołaniu wyższej uczelni, umożliwiającej młodym mieszkańcom miasta i regionu odbywanie bezpłatnych studiów dziennych w miejscu zamieszkania. Za sprawą ówczesnych studiów zaocznych rozpoczął pracę w Głogowie prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski – dzisiejszy Rektor PWSZ, pod którego kierownictwem rozpoczęły się starania o autonomiczną wyższą uczelnię zawodową.
Instytut Humanistyczny posiada nowocześnie wyposażone pracownie i sale dydaktyczne, będące do dyspozycji studentów.

W Instytucie Humanistycznym realizowane są obecnie studia na trzech kierunkach:

                        – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 

                        – kulturoznawstwo 

                        – pedagogika 

Uczelnia znajduje się w pobliżu dużych kompleksów parkowych i sąsiaduje ze Starym Miastem; to miejsce jest zarazem świadectwem wielokulturowej historii Głogowa i symbolem kontynuacji dawnych tradycji miasta, stwarza twórczą i niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi świadomości i kreatywności studentów.